HDTV VIỆT NAM 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Văn hóa Plus

10 năm một chặng đường phát triển, HDTV Việt Nam đã khẳng định uy tín và thương hiệu riêng của mình trong lĩnh vực: Truyền thông, truyền hình và Kinh doanh sản phẩm dịch vụ. Với tôn chỉ “Thực tế, đặc sắc và khác biệt” HDTV Việt Nam luôn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của các đơn vị hợp tác, đồng hành và lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa tới cộng đồng và xã hội.