Đời sống

Đồng Tháp: Cải tiến sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng xoài

Nhằm nâng cao giá trị xoài và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 19 hợp tác xã, 43 tổ hợp tác và 36 hội quán nông dân trồng xoài.